Ενημερωμένοι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης για παρόχους υπηρεσιών

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χρηστάκης Σ. ΚΑΙ Γ. Ο.Ε.» παρέχει την εφαρμογή Tourmie, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η ψηφιακή διασύνδεση των επισκεπτών τουριστικών προορισμών με τοπικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος διατηρεί κατάλυμα και με την παρούσα συμφωνεί να συνεργαστεί μέσω της Tourmie με την προαναφερόμενη ομόρρυθμη εταιρεία με τους παρακάτω όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες, οι οποίες διέπουν τη χρήση κάθε προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας κατά τη χρήση της εφαρμογής μας από κινητά, ιστότοπους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κάθε μέσο:

 • Ορισμοί – Περιγραφή της Υπηρεσίας μας

Hosts: Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμονής ή ιδιώτες που διατηρούν ξενοδοχειακή επιχείρηση ή τουριστικό κατάλυμα/ διαμέρισμα που διατίθεται προς ενοικίαση για τουριστικούς σκοπούς. 

Service providers: Oι επιχειρήσεις παροχής κάθε είδους υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής.

Visitors: Επισκέπτες, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής επιδιώκουν και κάνουν κράτηση για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών.

 1. Η αφενός συμβαλλόμενη παρέχει την ηλεκτρονική εφαρμογή Tourmie μέσω της οποίας ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζουσα ανάμεσα σε Hosts και Service Providers. Μέσω της Tourmie οι Hosts διευρύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα προσφέροντας διευρυμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους μέσω εξωτερικών συνεργασιών με τους Service Providers, οι οποίοι μπορούν να διαφημίζονται, να προωθούν, να πωλούν και να διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για παραγγελία, αγορά, κράτηση, ενοικίαση προς τους Visitors, οι οποίοι ευκολότερα ανακαλύπτουν, αναζητούν, συγκρίνουν, κάνουν κράτηση, αγοράζουν και να πληρώνουν προϊόντα και υπηρεσίες εξατομικευμένα. Η αφενός συμβαλλόμενη παρέχει μόνο την υπηρεσία της διαμεσολάβησης και δεν πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε προϊόν ή άλλη υπηρεσία.
 2. Οι Hosts εγγράφονται και συνδέονται στην εφαρμογή, όπου εισάγουν περιγραφή των καταλυμάτων/ δωματίων και φωτογραφιών αυτών. Μέσω της Tourmie επιλέγουν τρίτα μέρη- Service Providers/ παρόχους υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής, με τους οποίους θα συνεργάζονται και θα προτείνουν στους πελάτες τους. Θέτοντας στη διάθεση των πελατών τους την εφαρμογή, εκείνοι μπορούν να επιλέξουν να κλείσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες που επιθυμούν. 
 3. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες συνοδευτικές της διαμονής/ Service providers εγγράφονται και κατόπιν συνδέονται στην εφαρμογή, εισάγουν περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία και γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς και διαβίβασης στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμονής προκειμένου να επιλεγούν, ώστε να ακολουθήσει κράτηση/ παραγγελία από τους πελάτες τους, η οποία προβάλλεται μέσω της εφαρμογής μας. 
 4. H διασύνδεση των Hosts με τους Service Providers συνεπάγεται τη σύναψη μίας συμβατικής σχέσης μεταξύ τους που τους δεσμεύει νομικά σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες που προβλέπονται στο παρόν και βάσει των ποσοστών αμοιβών, των προσφερόμενων υπηρεσιών και της διαθεσιμότητας παροχής αυτών, όπως εμφανίζονται στον λογαριασμό έκαστου εξ αυτών χάρη στα παρεχόμενα από την Tourmie εργαλεία. Με την κράτηση μίας υπηρεσίας από έναν visitor συνάπτεται μία συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του service provider, ο οποίος και υποχρεούται να παρέχει την υποσχεθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και την τελική τιμή που εμφανίζεται στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Tourmie.
  1. Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμονής/ Hosts
   1. Οι Hosts αναλαμβάνουν με την εγγραφή τους στην εφαρμογή να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία που ζητούνται και με δική τους ευθύνη παρέχουν περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρουν σύμφωνα με τα πρότυπα που παρέχει η εφαρμογή Tourmie. 
   2. Εφόσον ένας Host χρησιμοποιεί την εφαρμογή και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες για λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής νομικής εταιρείας, δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της έχοντας τη νόμιμη εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την εταιρεία. 
   3. Κάθε χρήση της εφαρμογής θεωρείται ότι γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή ειδικά εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό πρόσωπο/ εργαζόμενο και τη δεσμεύει απέναντι στην αφενός συμβαλλόμενη και σε κάθε τρίτο που είναι εγγεγραμμένος και χρησιμοποιεί την εφαρμογή Tourmie. Οι Hosts αναλαμβάνουν την ευθύνη να ελέγχουν την πρόσβαση και τη χρήση του λογαριασμού τους και να μας ειδοποιούν, όταν επιθυμούν να ακυρώσουν τον λογαριασμό τους στην Υπηρεσία. Με σχετική σύμβαση με την αφενός συμβαλλόμενη συμφωνούν ότι αποδέχονται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό τους, ακόμα και αν γίνονται από τρίτα πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από τους ίδιους λόγω αποτυχίας να διαφυλάξετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού τους. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (υλική ή ηθικής) που προκύπτει από την παράλειψη συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις αυτές, ενώ ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη της εφαρμογής, εάν δεν διατηρούν ασφαλή τα στοιχεία του λογαριασμού τους.
   4. Οι Hosts δεσμεύονται να διατηρούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργούν κατά την εγγραφή τους ασφαλή, ώστε να μην έχει πρόσβαση οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρέχεται από την εφαρμογή μας η δυνατότητα ανάκτησης αυτού με τη χρήση της δηλωθείσας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους hosts και κατόπιν επικοινωνίας με την αφενός συμβαλλόμενη.
   5. Οι Hosts δεσμεύονται να διατηρούν και να ενημερώνουν διαρκώς τα δεδομένα εγγραφής στην εφαρμογή, καθώς και να επικαιροποιουν τις πληροφορίες που δίνουν στην Tourmie, ώστε το προφίλ που δημιουργούν να περιέχει ακριβή, πλήρη και αληθή στοιχεία. Όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις, τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις των πληροφοριών θα γίνονται αποκλειστικά από τον Host και με δική του ευθύνη χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της εφαρμογής Tourmie και οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο από την αφενός συμβαλλόμενη τρόπο κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με αυτή. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα κλπ.) που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή, οι Hosts υποχρεούνται να ενημερώσουν τον λογαριασμό τους στην Tourmie άμεσα αποστέλλοντας και σχετικό email στη διεύθυνση info@tourmie.com
   6. H ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χρηστάκης Σ. ΚΑΙ Γ. Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αποκλείσει οποιαδήποτε πληροφορία δίνει ο Host, σε περίπτωση που είναι ανακριβής, ελλιπής ή παραβιάζει τις προϋποθέσεις του παρόντος, ακόμα και να διακόψει τη συνεργασία μαζί τους, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείματος στην νόμιμη εκπροσώπηση, καθώς και παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος, αλλά και των λοιπών όρων που έχουν γίνει αποδεκτοί στο πλαίσιο χρήσης της εφαρμογής υπό τους όρους της παρούσας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες που παρέχει ο Host μπορεί να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες από την αφενός συμβαλλόμενη για την ευχερέστερη χρήση της εφαρμογής από επισκέπτες/ visitors άλλων εθνικοτήτων. Οι μεταφράσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της αφενός συμβαλλόμενης και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την ίδια για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής Tourmie, αποκλειόμενης της χρήσης τους από τον Host με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
   7. Κάθε Host οφείλει να δημιουργεί έναν λογαριασμό για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και απαγορεύεται να πραγματοποιεί πολλαπλές εγγραφές. Τυχόν λογαριασμοί που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να διαγραφούν από την αφενός συμβαλλόμενη, η οποία όμως δεν φέρει καμία ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημίας οποιουδήποτε τρίτου που προκαλείται από δήλωση ψευδών στοιχείων από πλευράς του Host.
   8. Μεταξύ των στοιχείων που εισάγει ο Host, περιλαμβάνεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του για την απόδοση της συμφωνηθείσας προμήθειας από την αφενός συμβαλλόμενη. Κάθε Host δεσμεύεται ότι δίνει τα σωστά στοιχεία και με δική του ευθύνη δηλώνει ότι είναι νόμιμος κάτοχος, δικαιούχος και χρήστης του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει, εγγυώμενος ότι η πληρωμή και μεταφορά χρημάτων σε αυτόν είναι εφικτή και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
   9. Σε περίπτωση που ο Service Provider δεν παρέχει/ δεν εκτελέσει την κρατηθείσα υπηρεσία, δεν λαμβάνει την συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία επιστρέφεται στον επισκέπτη/visitor, αφαιρούμενου του ποσοστού 3% που αντιστοιχεί στην προμήθεια για την χρήση της υπηρεσίας της Tourmie (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος συναλλαγών της πλατφόρμας Stripe). Αντίστοιχα και ο Host δεν λαμβάνει το συμφωνηθέν ποσοστό για τη συγκεκριμένη κράτηση.
   10. Σε κάθε περίπτωση κάθε Host μπορεί να επιλέξει να διακόψει τη συνεργασία του με έναν από τους service providers ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής. Οι κρατήσεις που έχουν γίνει έως την καταχώριση της λύσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ host και του συγκεκριμένου service provider στην εφαρμογή εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους και το ποσοστό που έχουν συμφωνηθεί.
 • Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής/ Service Provider
   1. Ο service provider/ πάροχος υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής αναλαμβάνει με την εγγραφή του στην εφαρμογή να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία που ζητούνται και με δική του ευθύνη παρέχει περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς αναλαμβάνει να ενημερώνει τη διαθεσιμότητα αυτών σύμφωνα με τα πρότυπα που παρέχει η Tourmie. Ο Service Provider δεσμεύεται ρητά ότι θα παρέχει ακριβείς, αληθείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής των υπηρεσιών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αλλά και για έκτακτες συνθήκες που αφορούν και επηρεάζουν την παρεχόμενη υπηρεσία. Όλες οι πληροφορίες για τις παρεχόμενες από τον Service Provider υπηρεσίες πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ακριβείς και αληθείς και διαρκώς σύμφωνες με τα δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Service Provider αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τις σχετικές πληροφορίες σε καθημερινή βάση ή και συχνότερα προκειμένου να ανταποκρίνονται στην πραγματική διαθεσιμότητα και τις πραγματικές συνθήκες, ενώ εκτός της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί να τροποποιεί ελεύθερα και τις τιμές του. 
   2. Όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις, τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις των πληροφοριών σχετικά με τον Service Provider που είναι ορατές στους visitors μέσω της εφαρμογής θα γίνονται αποκλειστικά από τον Service Provider και με δική του ευθύνη χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της εφαρμογής Tourmie και οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο από την αφενός συμβαλλόμενη τρόπο κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με αυτή. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα κλπ.) που έχετε δηλώσει στην εφαρμογή, οι Service Providers υποχρεούστε να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας στην Tourmie άμεσα αποστέλλοντας και σχετικό email στη διεύθυνση info@tourmie.com
   3. H ομόρρυθμη εταιρεία «Χρηστάκης Σ. ΚΑΙ Γ. Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αποκλείσει οποιαδήποτε πληροφορία δίνει ο Service Provider, σε περίπτωση που είναι ανακριβής, ελλιπής ή παραβιάζει τις προϋποθέσεις του παρόντος, ακόμα και να διακόψει τη συνεργασία μαζί σας, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείματος στην νόμιμη εκπροσώπηση, καθώς και παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος, αλλά και των λοιπών όρων που έχετε αποδεχτεί στο πλαίσιο χρήσης της εφαρμογής υπό τους όρους της παρούσας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες που παρέχετε μπορεί να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες από την αφενός συμβαλλόμενη για την ευχερέστερη χρήση της εφαρμογής από επισκέπτες/ visitors άλλων εθνικοτήτων. Οι μεταφράσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της αφενός συμβαλλόμενης και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την ίδια για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής Tourmie, αποκλειόμενης της χρήσης τους από εσάς με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
   4. Εφόσον χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες για λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής νομικής εταιρείας, δηλώνετε ρητά και εγγυάστε ότι είστε νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και υπογράφετε στο όνομα και για λογαριασμό της έχοντας τη νόμιμη εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε την εταιρεία. 
   5. Κάθε χρήση της εφαρμογής θεωρείται ότι γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή ειδικά εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό πρόσωπο/ εργαζόμενο και τη δεσμεύει απέναντι στην αφενός συμβαλλόμενη και σε κάθε τρίτο που είναι εγγεγραμμένος και χρησιμοποιεί την εφαρμογή Tourmie. Ως Service Providers αναλαμβάνετε την ευθύνη να ελέγχετε την πρόσβαση και τη χρήση του λογαριασμού σας και να μας ειδοποιείτε, όταν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας στην Υπηρεσία. Με το παρόν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας, ακόμα και αν γίνονται από τρίτα πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από εσάς λόγω αποτυχίας σας να διαφυλάξετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (υλική ή ηθικής) που προκύπτει από την παράλειψη συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις σας αυτές, ενώ ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη της εφαρμογής, εάν δεν διατηρήσετε ασφαλή τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
   6. Ως Service Providers δεσμεύεστε να διατηρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας ασφαλή, ώστε να μην έχει πρόσβαση οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρέχεται από την εφαρμογή μας η δυνατότητα ανάκτησης αυτού με τη χρήση της δηλωθείσας από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν επικοινωνίας με την αφενός συμβαλλόμενη.
   7. Κάθε Service Provider οφείλει να δημιουργεί έναν λογαριασμό για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και απαγορεύεται να πραγματοποιεί πολλαπλές εγγραφές. Τυχόν λογαριασμοί που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να διαγραφούν από την αφενός συμβαλλόμενη, η οποία όμως δεν φέρει καμία ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημίας οποιουδήποτε τρίτου που προκαλείται από δήλωση ψευδών στοιχείων από πλευράς του Service Provider.
   8. Μεταξύ των στοιχείων που εισάγει ο Service Provider, περιλαμβάνεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σας για την καταβολή της αμοιβής της κράτησης που γίνεται μέσω της Tourmie από την αφενός συμβαλλόμενη κατόπιν αφαίρεσης του ποσοστού της προμήθειας που δικαιούται η τελευταία. Κάθε Service Provider δεσμεύεται ότι δίνει τα σωστά στοιχεία και με δική του ευθύνη δηλώνει ότι είναι νόμιμος κάτοχος, δικαιούχος και χρήστης του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει, εγγυώμενος ότι η πληρωμή και μεταφορά χρημάτων σε αυτόν είναι εφικτή και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Με την παρούσα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι δεν ευθυνόμαστε και απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε υποχρέωση απόδοσης του οφειλόμενου υπολοίπου προς τον Service Provider, εφόσον το υπόλοιπο αυτό έχει καταβληθεί σε λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Service Provider (απόσβεση ενοχής).
   9. Ο Service Provider υποχρεούται να εκτελέσει την υποσχεθείσα υπηρεσία σε πλήρη συμμόρφωση με τις πληροφορίες που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή Tourmie, την ποιότητα και την τιμή αυτής κατά τον χρόνο για τον οποίο έγινε η κράτηση. Σε περίπτωση που ο Service Provider δεν παρέχει/ δεν εκτελέσει την κρατηθείσα υπηρεσία, δεν λαμβάνει την συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία επιστρέφεται στον επισκέπτη/visitor, αφαιρούμενου του ποσοστού 3% επί της τελικής τιμής της κράτησης, που αντιστοιχεί στην προμήθεια για την χρήση της υπηρεσίας της Tourmie (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος συναλλαγών της πλατφόρμας Stripe).
   10. Σε κάθε περίπτωση κάθε service provider μπορεί να επιλέξει να διακόψει τη συνεργασία του με έναν από τους Host ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής. Οι κρατήσεις που έχουν γίνει έως την καταχώριση της λύσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ τους στην εφαρμογή εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους και το ποσοστό που έχουν συμφωνηθεί.
 • Προμήθεια
   1. Για κάθε κράτηση που γίνεται μέσω της εφαρμογής Tourmie από έναν visitor/επισκέπτη ο Service Provider θα καταβάλλει προμήθεια οκτώ τοις εκατό (8%) στην «ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σ. & Γ. Ο.Ε.» επί του συνολικού ποσού της κράτησης (τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στο πεδίο 4.2, στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται το τέλος συναλλαγής της πλατφόρμας Stripe που διεκπεραιώνει την εκτέλεση της πληρωμής και διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών. Στην προμήθεια αυτή συμπεριλαμβάνονται φόροι, ΦΠΑ και πάσης φύσεως εθνικοί, δημοτικοί φόροι και τέλη. Όλα τα ποσά, η τιμή ανά υπηρεσία, καθώς και τα ποσοστά προμήθειας των hosts και της Tourmie υπολογίζονται σε ευρώ.
   2. Το συνολικό ποσό της κράτησης είναι ίσο με το πολλαπλάσιο της τιμής που προσφέρεται ανά μονάδα προσφερόμενης υπηρεσίας ή ανά ημέρα της προσφερόμενης υπηρεσίας ανάλογα με τη φύση αυτής και του αριθμού των μονάδων και του αριθμού των ημερών της κράτησης της υπηρεσίας που επιλέγει ο visitor, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεων φόρων, τελών, εισφορών, καθώς και του ΦΠΑ. Η τελική τιμή γίνεται αποδεκτή από τον visitor με την ολοκλήρωση της κράτησης μέσω της εφαρμογής Tourmie για την υπηρεσία που επιλέγει και για τον χρόνο που επιλέγει. Η τελική τιμή μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν παρελκόμενες ή πρόσθετες στην κύρια υπηρεσία υπηρεσίες (π.χ. χρεώσεις παράτασης ώρας αναχώρησης/ πρόωρης άφιξης, έξτρα υπηρεσία για επιπλέον άτομο, πρωινά) που προσφέρονται από τον Service Provider και γίνονται αποδεκτές από τον visitor για κάθε μεμονωμένη κράτηση με τυχόν έξτρα χρέωση. 
   3. Για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των πληρωμών και για την ασφάλεια των συναλλαγών κάθε πληρωμή κράτησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας Stripe. Για τον λόγο αυτό , οι Hosts και οι Service Providers αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγγραφούν στην πλατφόρμα Stripe αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που προσφέρει. Μόνο η πλατφόρμα Stripe αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας του επισκέπτη/visitor, στα οποία δεν έχουν καμία πρόσβαση ούτε η αφενός συμβαλλόμενη, ούτε οι hosts, ούτε οι service providers και ούτε μπορούν να  τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας από αυτούς.
   4. Με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον πελάτη, τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αμοιβή της υπηρεσίας που έχει επιλεγεί χρεώνονται στην κάρτα του επισκέπτη/ visitor μέσω της stripe. Με την εκτέλεση της πληρωμής η αφενός συμβαλλόμενη εισπράττει το ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική προμήθεια της ποσοστού 8% επί του συνολικού τελικού ποσού της κράτησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το ανάλογο ΦΠΑ και το τέλος συναλλαγής της πλατφόρμας Stripe και παρακρατά το ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθεια του host. Η πληρωμή του Service Provider θα πραγματοποιείται από την αφενός συμβαλλόμενη μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας στον επισκέπτη, οπότε και θα μεταφέρονται στον Service Provider τα χρήματα αφαιρούμενης της κρατηθείσας προμήθειας της αφενός συμβαλλόμενης. Παράλληλα, η αφενός συμβαλλόμενη θα εκδίδει το σχετικό νόμιμο παραστατικό – τιμολόγιο είσπραξης για το σύνολο της προμήθειας που εισπράττει από έκαστη κράτηση (συμπεριλαμβανομένου του τέλους συναλλαγής της Stripe και της προμήθειας του host) για να χρησιμοποιηθεί από τον Service Provider για τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 • Κατά την αρχή εκάστου μηνός η αφενός συμβαλλόμενη θα αποστέλλει σε κάθε Host και ειδικότερα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει στην εφαρμογή Tourmie ένα συγκεντρωτικό email με καταγραφή των εκκαθαρισμένων προμηθειών που της αναλογούν για τον προηγούμενο μήνα βάσει των κρατήσεων του προηγούμενου μήνα και των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τους Service Providers μέσω της εφαρμογής. Προϋπόθεση για την απόδοση και καταβολή της σχετικής προμήθειας σε κάθε host από την αφενός συμβαλλόμενη είναι να έχει ανεβάσει στην εφαρμογή Tourmie το τιμολόγιο για την καταβολή της σχετικής προμήθειας που δικαιούται έως την 10η ημέρα εκάστου μηνός, ώστε εμπρόθεσμα να καταχωρείται από εμάς στα έξοδα της εταιρείας μας. Αν δεν ανέβει το σχετικό τιμολόγιο του host για μία συγκεκριμένη κράτηση στην εφαρμογή εντός της προαναφερθείσας ημερομηνίας, τότε ο Host χάνει την προμήθεια που του αναλογεί για τη συγκεκριμένη κράτηση, η οποία και παραμένει στην αφενός συμβαλλόμενη, η οποία δεν φέρει πλέον την υποχρέωση απόδοσης της στον host.
   1. Με τη δημιουργία λογαριασμού στην Tourmie οι Hosts, οι Service Providers και οι Visitors αποδέχονται τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο εκτέλεσης της συναλλαγής, καθώς και την πολιτική ακυρώσεων που αναγράφεται στο πεδίο 6. Η προμήθεια της Tourmie υπολογίζεται βάσει της επιβεβαιωμένης κράτησης, όπως έγινε από τον Visitor και εστάλη στον Service Provider μέσω της εφαρμογής μας.
   2. Ο Service Provider μπορεί να ορίσει ελεύθερα το ποσοστό προμήθειας που θα λαμβάνουν οι Hosts/ επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμονής, με τους οποίους συνεργάζεται και από όπου προέρχεται ο πελάτης. Η προμήθεια που προσφέρεται στους Hosts μπορεί να κυμαίνεται σε ποσοστό από 1-25% και θα είναι ορατή στον λογαριασμό του για τους εγγεγραμμένους στην εφαρμογή Tourmie Hosts. Επίσης, ορίζεται ότι για την προσφορά πρωινού η κατώτατη προσφερόμενη τιμή είναι 5 ευρώ κατά άτομο. 
   3. Μέσω της εφαρμογής Tourmie κάθε Host και Service Provider μπορεί να δει λεπτομερώς το σύνολο των συνεργασιών με τα σχετικά ποσοστά προμήθειας που έχουν συμφωνηθεί, το σύνολο των κρατήσεων και την αντίστοιχη προμήθεια που αναλογεί στην Tourmie.
   4. Οι Service Providers είναι φορολογικά υπεύθυνοι για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών προς τους visitors/ επισκέπτες με την τελική τιμή ανά κράτηση, ενώ οι Hosts είναι φορολογικά υπεύθυνοι για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών προς την αφενός συμβαλλόμενη για τη συμφωνηθείσα προμήθεια που λαμβάνουν. Η αφενός συμβαλλόμενη «ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σ. & Γ. Ο.Ε.» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών, ούτε για την απόδοση της συμφωνηθείσας προμήθειας από τους service providers στους hosts, αλλά μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών. Η αφενός συμβαλλόμενη εκδίδει το σχετικό νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) για την προμήθεια που χρεώνει για τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας που αναλογεί στους hosts) στους Service Providers. 
   5. Οι Service Providers είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και την εκπλήρωση των απαιτήσεων φορολογικών ή άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και για την παρακράτηση, δήλωση, απόδοση και πληρωμή των φόρων, παρακρατήσεων, τυχόν τόκων και προσαυξήσεων που επιβάλλονται για την παροχή της κρατηθείσας υπηρεσίας. 
   6. Οι Hosts είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και την εκπλήρωση των απαιτήσεων φορολογικών ή άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και για την παρακράτηση, δήλωση, απόδοση και πληρωμή των φόρων και παρακρατήσεων που επιβάλλονται για την προμήθεια που λαμβάνουν ανά κρατηθείσα υπηρεσία. Η αφενός συμβαλλόμενη απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσης της προμήθειας που αναλογεί σε έναν host για συγκεκριμένη κράτηση, σε περίπτωση που ο host δεν εκτελέσει εμπρόθεσμα την υποχρέωση να ανεβάσει το σχετικό τιμολόγιο στην εφαρμογή Tourmie έως την 10η ημέρα του επόμενου μηνός.
 • Κράτηση επισκέπτη – Παράπονα – Αδυναμία παροχής υπηρεσίας από Service Provider
   1. Όταν γίνεται κράτηση από έναν πελάτη μέσω της εφαρμογής Tourmie, ο Service Provider/ πάροχος υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής θα λαμβάνει επιβεβαίωση της κράτησης, η οποία θα αναφέρει τις ημερομηνίες της κράτησης, τον αριθμό των ημερών που αφορά, τον τύπο της υπηρεσίας που δεσμεύεται, τα στοιχεία του επισκέπτη/visitor, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση του ή και επιπλέον στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής (όπως τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης κλπ.), καθώς και τυχόν ερωτήματα του. Η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών, των ημερομηνιών και λοιπών στοιχείων της κράτησης. Την εκτέλεση της πληρωμής της κράτησης αναλαμβάνει η πλατφόρμα stripe, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα της. 
   2. Η επιβεβαίωση της κράτησης σηματοδοτεί την απευθείας δημιουργία νομικής σχέσης μεταξύ του visitor και του service provider, ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει την κράτηση σε πλήρη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή Tourmie ως προς την περιγραφόμενη υπηρεσία, την ποιότητα και την τιμή αυτής κατά τον χρόνο για τον οποίο έγινε η κράτηση. Επιπλέον, ο service provider υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία, όπως υποσχέθηκε προς τον visitor, σε περίπτωση ερωτήματος ή επιπλέον επιθυμίας που γνωστοποιήθηκε από τον visitor και έγινε αποδεκτή από τον service provider.
   3. Η κράτηση χρεώνεται βάσει της προσφερόμενης μέσω της εφαρμογής τιμής και ο service provider δεν θα επιβαρύνει τον visitor με επιπλέον χρέωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία πλην τυχόν περιπτώσεων επιλογής από τον visitor επιπλέον παρελκόμενων ή πρόσθετων στην κύρια υπηρεσία υπηρεσιών (π.χ. χρεώσεις παράτασης ώρας αναχώρησης/ πρόωρης άφιξης, έξτρα υπηρεσία για επιπλέον άτομο, πρωινά) που προσφέρονται από τον Service Provider με τυχόν έξτρα χρέωση, η οποία απεικονίζεται στην τελική τιμή που αποδέχεται ο visitor με την ολοκλήρωση της κράτησης.
   4. Τυχόν παράπονα, απαιτήσεις ή ειδικά αιτήματα από τους visitors σε σχέση με τον service provider πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον service provider. Η Tourmie δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση να απαντάει σε παράπονα, απαιτήσεις και αποποιείται κάθε ευθύνης που αφορά στην προσφερόμενη υπηρεσία από τον πελάτη. Ωστόσο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια η αφενός συμβαλλόμενη μέσω της εφαρμογής Tourmie μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προς visitors ή να παράσχει εναλλακτικές υπηρεσίες ανάλογου ή και υψηλότερου επιπέδου σε περίπτωση υπερκράτησης ή άλλων παραπόνων. Αν και η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την παροχή της υποσχεθείσας και κρατηθείσας υπηρεσίας προς τον visitor κατά τον χρόνο και με τον τρόπο και την ποιότητα που προσφέρθηκε, η Tourmie έχει το δικαίωμα να προσφέρει συνδρομή με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει απαραίτητο προς έναν visitor για την καλύτερη επικοινωνία του με τον service provider.
   5.  Σε περίπτωση ύπαρξης έγκυρης αξίωσης από έναν πελάτη για την επιστροφή κάποιου χρηματικού ποσού, η Tourmie μπορεί να γνωστοποιήσει στον service provider την ύπαρξη της αξίωσης και τυχόν λεπτομέρειες που της γνωστοποιήθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στη διαφορά μεταξύ service provider και πελάτη και ουδεμία ευθύνη δεν φέρει για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των ως άνω μερών.
   6. Ο Service Provider δεν επιτρέπεται να ακυρώνει καμία κράτηση που γίνεται μέσω της εφαρμογής Tourmie. Σε περιπτώσεις που κατόπιν καταγγελίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαπιστωθεί απάτη με τη χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας ή οποιοδήποτε άλλο κώλυμα, η αφενός συμβαλλόμενη δικαιούται να ακυρώσει τη σχετική κράτηση, να παρακρατά ή και να ακυρώνει τη μεταφορά σχετικού ποσού προς τον Service Provider και συνεπώς και προς τον Host, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους. 
   7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Service Provider αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα αναφορικά με συγκεκριμένη κράτηση, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την αφενός συμβαλλόμενη στη διεύθυνση info@tourmie.com. Σε περίπτωση μη παροχής ή και μη εκτέλεσης της κρατηθείσας υπηρεσίας από τον Service Provider, δεν λαμβάνει την συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία επιστρέφεται στον επισκέπτη/visitor, αφαιρούμενου του ποσοστού 3% που αντιστοιχεί στην προμήθεια για την χρήση της υπηρεσίας της Tourmie (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος συναλλαγών της πλατφόρμας Stripe). Αντίστοιχα και ο Host δεν λαμβάνει το συμφωνηθέν ποσοστό για τη συγκεκριμένη κράτηση.
 • Πολιτική ακυρώσεων
   1. Στην Tourmie οι Service Providers μπορoύν να επιλέξουν τις πολιτικές ακύρωσης που θα προσφέρουν στους visitors. Οι visitors/ επισκέπτες μπορούν να ελέγχουν τις πολιτικές αυτές πριν κάνουν την κράτησή τους για να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ακύρωσης (απλή – ευέλικτη – μέτρια – αυστηρή) ποσοστό 3% επί της τελικής τιμής που αναλογεί στην προμήθεια της προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος συναλλαγής της υπηρεσίας Stripe) χρεώνεται κανονικά πάντοτε.
   2. Απλή κράτηση – ακύρωση 24 ώρες πριν: Σε περίπτωση ακύρωσης απλής κράτησης από visitor μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email της κράτησης, το συνολικό ποσό χρέωσης της κράτησης επιστρέφεται στον επισκέπτη/visitor, αφαιρούμενου ποσοστού 3% που αναλογεί στην προμήθεια της προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης αφού παρέλθει αυτό το διάστημα, η παρεχόμενη υπηρεσία χρεώνεται κανονικά.  
   3. Ευέλικτες κρατήσεις: Στις ευέλικτες κρατήσεις, η ακύρωση της κράτησης από πελάτη που γίνεται έως και μία εβδομάδα, δηλαδή 7 πλήρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία χρήσης της υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email της κράτησης συνεπάγεται τη συνολική επιστροφή των χρημάτων που έχουν δεσμευτεί στον επισκέπτη/visitor, αφαιρούμενου ποσοστού 3% που αναλογεί στην προμήθεια της προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης ευέλικτης κράτησης εντός των τελευταίων 7 ημερών πριν τη χρήση της υπηρεσίας, στον visitor επιστρέφεται ποσοστό 75% του συνολικού ποσού της κράτησης. 
   4. Μέτρια κράτηση: Η ακύρωση μίας μέτριας κράτησης από επισκέπτη/ visitor που γίνεται έως και 14 πλήρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία χρήσης της υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email της κράτησης συνεπάγεται τη συνολική επιστροφή των χρημάτων που έχουν χρεωθεί στον επισκέπτη/visitor, πλην ποσοστού 3% της τελικής τιμής χρέωσης της υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια της Tourmie. Σε περίπτωση μεταγενέστερης ακύρωσης, ο επισκέπτης/ visitor λαμβάνει επιστροφή του 50% του συνολικού ποσού της κράτησης
 • Αυστηρή κράτηση: Σε περίπτωση ακύρωσης σε κράτηση που έχει οριστεί ως αυστηρή που πραγματοποιείται από visitor/ επισκέπτη 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο της χρήσης της υπηρεσίας , επιστρέφεται όλο το ποσό της κράτησης, πλην ποσοστού 3% της τελικής τιμής χρέωσης της υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια της Tourmie. Εάν ο visitor/ επισκέπτης αποφασίσει να ακυρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.
 • Γεγονότα Ανωτέρας Βίας
   1. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, δηλαδή όταν συντρέχουν συνθήκες που παρίσταται εμπόδιο εκτός της σφαίρας ελέγχου του θιγόμενου μέρους/ συμβαλλομένου – ανυπαίτιο γεγονός που δεν ήταν λογικά δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της παρούσας και που οι συνέπειές του δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να ξεπεραστούν από το θιγόμενο μέρος με μέσα άκρας επιμέλειας, ώστε η εκπλήρωση των όρων της παρούσας να καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής έως και αδύνατη, οι visitor μπορούν να ακυρώσουν την κράτησή τους. Οι Service Providers δεν θα εισπράττουν από τους visitors ή και θα επιστρέφουν σε αυτούς το ποσό της κράτησης που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ή το μέρος του ποσού που αντιστοιχεί σε τμήμα της κρατηθείσας υπηρεσίας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί. Την ίδια ως άνω υποχρέωση περί επιστροφής και μη χρέωσης της κρατηθείσας υπηρεσίας που δεν μπόρεσε να παρασχεθεί φέρει ο Service Provider σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της κράτησης εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας, ενώ δεν θα επιβάλλει στους visitors επιπλέον έξοδα, αμοιβές, χρεώσεις κλπ. για μη εμφάνιση, κράτηση ή ακύρωση. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται σε μετρητά ή και σε άλλο αντάλλαγμα ή και με τυχόν μεταφορά της κράτησης των ίδιων υπηρεσιών για διαφορετική ημερομηνία, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης. Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης και επιστροφής των χρημάτων δεν οφείλεται η συμφωνηθείσα προμήθεια προς τον Host, αλλά παρακρατείται ποσοστό 3% επί της τελικής τιμής της κράτησης, που αντιστοιχεί στην προμήθεια για την χρήση της υπηρεσίας της Tourmie (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας για τη συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας Stripe). Κάθε Service Provider οφείλει να ενημερώσει την αφενός συμβαλλόμενη για τη μη εμφάνιση, αλλαγή ή ακύρωση κράτησης εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας. 
   2. Στα γεγονότα ανωτέρας βίας περιλαμβάνονται θεομηνίες, ηφαιστειακές εκρήξεις, φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, εχθροπραξίες τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών διαστάσεων, εμφύλιοι πόλεμοι, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εισβολής, στρατιωτικές ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, διακοπή ή αναστολή λειτουργίας αεροδρομίων, κρατικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί.
   3. Στις περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας η ανωτέρω προβλεπόμενη πολιτική υπερισχύει της γενικής πολιτικής ακύρωσης κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση για την απόδειξη ότι συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση της κράτησης ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά από τον Visitor προς απόδειξη των εξαιρετικών συνθηκών από τον Service Provider.
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην εφαρμογή και στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπει τη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών μας από εσάς και την οποία αποδέχεστε ρητά με την εγγραφή σας. Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής Tourmie (Hosts, Service Providers, Visitors) υποχρεούνται να διαβάζουν με προσοχή την Πολιτική αυτή για να ενημερωθούν για τις πρακτικές μας και για τις λεπτομέρειες αναφορικά με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες μας.

 • Άδεια χρήσης στοιχείων αφετέρου συμβαλλομένου – εκχώρηση – κοινοποίηση σε τρίτους
   1. Με την παρούσα σύμβαση οι Hosts και οι Service Providers παρέχουν στην αφενός συμβαλλόμενη το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, αναπαράγωγει, κοινοποιεί, εκχωρεί σε τρίτους, επεξεργάζεται, διανέμει, επιδεικνύει στο κοινό και να διαθέτει με κάθε τρόπο και μέσο τα στοιχεία που καταχωρούν στον λογαριασμό τους στην εφαρμογή Tourmie  για την εκτέλεση των όρων της παρούσας, την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της μεταξύ τους συνεργασίας.
   2. Η αφενός συμβαλλόμενη μπορεί να εκχωρεί την άδεια αυτή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ακόμα και σε άλλους ιστότοπους, εφαρμογές, ηλεκτρονικές πλατφόρμες κλπ. για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, αλλά και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης. Οι service providers και οι hosts έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να απενεργοποιηθεί ή να διακοπεί η προβολή τους σε συγκεκριμένο τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων μερών που προκαλούν ζημία στους service providers και τους hosts.
   3. Η αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (hosts, Service providers) χρησιμοποιώντας την επωνυμία τους σε ενέργειες διαδικτυακής και κάθε άλλης μορφής διαφήμισης.
 • Τρόπος εμφάνισης  – Σχόλια visitors
   1. Η αφενός συμβαλλόμενη επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των εργαλείων της, των δυνατοτήτων της εφαρμογής, τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης που είναι ορατά σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής, καθώς και τη σειρά εμφάνισης των Service Providers στους visitors ανά host με βάση την ελεύθερη κρίση της. Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψιν της για την κατάταξη των συνεργατών της i) την αρτιότητα του προφίλ του κάθε παρόχου υπηρεσιών, ii) την συνέπεια του απέναντι στους χρήστες της εφαρμογής, iii) την οριζόμενη τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας iv) τις συνολικές αξιολογήσεις των επισκεπτών v) την συνολική χρήση της εφαρμογής, vi) προσφερόμενες εκπτώσεις, διαθέσιμη γλώσσα παροχής της υπηρεσίας και εγγραφή σε ειδικά προγράμματα προώθησης υπηρεσιών που ανακοινώνονται κατά καιρούς από την πλατφόρμα. Οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν αλλαγή της κατάταξής τους, ούτε να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση αναφορικά με αυτή.
   2. Η αφενός συμβαλλόμενη επιλέγει ποιες πληροφορίες και ποια στοιχεία θα είναι ορατά στον λογαριασμό έκαστης συνεργαζόμενης με αυτή επιχείρησης και ανάλογα με το εάν ο λογαριασμός είναι ορατός σε  Host, Service Provider ή σε Visitor με μόνο κριτήριο την εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής Tourmie. 
   3. Οι Visitors έχουν τη δυνατότητα και παροτρύνονται από την εφαρμογή Tourmie να σχολιάζουν τους Service Providers και να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, καθώς και την προσφερόμενη από την εφαρμογή υπηρεσία. Τα σχόλια προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την αφενός συμβαλλόμενη, η οποία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά. Η αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να αναρτά, να δημοσιεύει περαιτέρω, να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί με όποιο τρόπο επιλέγει τα σχόλια αυτά και τη βαθμολογία των visitors στην ηλεκτρονική σελίδα της, στην εφαρμογή Tourmie, αλλά και σε άλλες σελίδες που εμφανίζεται, όπως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί σχετικό δημόσιο προφίλ.  
   4. Οι Hosts και οι Service Providers μπορούν να δουν τα σχόλια που έχουν γίνει δημόσια στην εφαρμογή της Tourmie, αλλά δεν μπορούν να διανέμουν, να κοινοποιούν, να δημοσιεύουν ή να χρησιμοποιούν περαιτέρω με οποιοδήποτε τα σχόλια των επισκεπτών, εκτός εάν λάβουν έγγραφη συναίνεση από την αφενός συμβαλλόμενη.
 • Στη διακριτική ευχέρεια της αφενός συμβαλλόμενης είναι να εξετάζει, να απορρίπτει ή και να διαγράφει σχόλια που περιέχουν προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις αναφορικά με τα σχόλια των visitors και αποποιείται κάθε ευθύνης απορρέουσας από το περιεχόμενο και τις συνέπειες αυτών. Σε καμία περίπτωση η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει καμία υποχρέωσης αποζημίωσης προς οποιοδήποτε χρήστη της εφαρμογής για τυχόν προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία από σχόλια χρηστών αυτής.
 • Άδεια λειτουργίας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
   1. Όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις (hosts, service providers) δηλώνουν ότι λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες, πιστοποιητικά, εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία και παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να συμβληθούν με την αφενός συμβαλλόμενη και να της παρέχουν τα δικαιώματα και τις εξουσίες που αναφέρονται στην παρούσα. 
   2. Όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις (hosts, service providers) δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται ώστε νομίμως να υπογράψουν την παρούσα, η οποία γεννά ισχυρές νομικές υποχρεώσεις προς αυτούς βάσει των αναφερόμενων σε αυτήν όρων.
   3. Όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις (hosts, service providers) δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες της εθνικής νομοθεσίας, στην οποία υπάγονται.
 • Χρήση εφαρμογής – Εμπιστευτικότητα
   1. Με την παρούσα η αφενός συμβαλλόμενη παρέχει το δικαίωμα στην αφετέρου συμβαλλόμενη να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Tourmie σε οποιαδήποτε συσκευή κατέχει. Η άδεια αυτή είναι μη αποκλειστική, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους και μπορεί να ανακληθεί από την αφενός συμβαλλόμενη σε περίπτωση παράβασης ενός εκ των όρων της παρούσας ή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Η χρήση της εφαρμογής προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού και την αποδοχή των όρων της παρούσας και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.
   2. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή Tourmie θα είναι συμβατή ή διαλειτουργική με την κινητή συσκευή σας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, λογισμικό ή εξοπλισμό εγκατεστημένο ή που χρησιμοποιείται σε σύνδεση με την κινητή συσκευή σας ή με τον υπολογιστή σας. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές ή νέες εκδόσεις της παρεχόμενης εφαρμογής. Σε περίπτωση κυκλοφορίας αναβαθμισμένων εκδόσεων, η Tourmie μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Με την παρούσα συναινείτε σε τυχόν αυτόματη αναβάθμιση, καθώς και στη λήψη ενημερώσεων σχετικά με νέες λειτουργίες, δυνατότητες, υπηρεσίες και αλλαγές στην εφαρμογή, στον τρόπο πληρωμής, τιμολόγησης κλπ.
   3. Η Tourmie απαιτεί και χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεφώνου, πρόσβαση σε δεδομένα και δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μέσω κινητού τηλεφώνου, δεδομένων και μηνυμάτων κειμένου και είστε υπεύθυνοι για όλες αυτές τις χρεώσεις.
   4. Με την παρούσα δεσμεύεστε ότι δεν θα επιτρέψετε τη διανομή ή διάθεση της παρεχόμενης από εμάς εφαρμογής, την εκμίσθωση, δανεισμό, πώληση, εκχώρηση της άδειας χρήσης αυτής, την αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση ή με οποιοδήποτε τρόπο περαιτέρω χρήση, επεξεργασία και διάδοση της εφαρμογής, οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη τυχόν ανταγωνιστική δραστηριότητα σε τρίτα πρόσωπα. Δια του παρόντος, δεσμεύεστε να μην αφαιρέσετε, αλλοιώσετε, αποκρύψετε ή διαθέσετε με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην αφενός συμβαλλόμενη, καθώς και εμπιστευτικές πληροφορίες που τυχόν μαθαίνετε λόγω της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης. 
   5. Σε περίπτωση που η αφενός συμβαλλόμενη αποφασίσει να παύσει τη λειτουργία της εφαρμογής, θα ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος με σχετικό email.  
 • Διάρκεια – Ευθύνη αποζημίωσης – Λύση
   1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα και συμφωνείται αορίστου διάρκειας.
   2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δια της παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης πάσης φύσεως ζημίας που προκαλείται σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας.
   3. Τυχόν αξιώσεις και πάσης φύσεως απαιτήσεις των visitors διεκπεραιώνονται και ικανοποιούνται αποκλειστικά από τους Service Provider όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενη υπηρεσία, τυχόν ανακριβείς ή παραπλανητικές  πληροφορίες, τυχόν εσφαλμένες κρατήσεις ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης υπηρεσίας, καθώς και για πάσης φύσεως πράξη ή παράλειψη εκ μέρους τους ή σε περίπτωση τραυματισμού, κλοπής, απώλειας ή άλλης βλάβης.
   4. Σε περίπτωση που κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση (Host ή Service Provider) επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του με την Tourmie και να πάψει να έχει λογαριασμό στην εφαρμογή, οφείλει να ενημερώνει την αφενός συμβαλλόμενη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@tourmie.com ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού του και θα λαμβάνει σχετική απάντηση με email για την επιβεβαίωση της λύσης της συμβατικής σχέσης. Οι κρατήσεις που έχουν γίνει έως τη αποστολή του επιβεβαιωτικού της διαγραφής του λογαριασμού του email εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους και το ποσοστό που έχουν συμφωνηθεί.
   5. H αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση λόγω παραβίασης οποιουδήποτε όρου της διαγράφοντας τον λογαριασμό του αφετέρου συμβαλλομένου άμεσα, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης προς αυτόν γνωστοποιώντας με σχετικό mail στον Host τον λόγο για τη συγκεκριμένη απόφαση βάσει συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λύση της σύμβασης και τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών. H αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της μερικώς αναφορικά με τη συνεργασία του Host με συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους Service Providers παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση για την απόφαση της μέσω mail στον Host πριν ή κατά την έναρξη του περιορισμού ή της αναστολής της παροχής των υπηρεσιών. Η σχετική υποχρέωση προειδοποίησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2019/1150 (αρ. 4 παρ. 4).
   6. Η σχετική προθεσμία προειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2019/1150 (αρ. 3 παρ. 4): α) όταν υπάρχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούμαστε να διακόψουμε την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών σε συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης ή β) όταν πρόκειται για άσκηση δικαιώματος διακοπής για επιτακτικό λόγο βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, γ) μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα τη διακοπή εκ μέρους μας της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών μας. Στις περιπτώσεις αυτές, απλά παρέχουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μία αιτιολόγηση της απόφασης διακοπής της παροχής των υπηρεσιών μέσω email
   7. Παράλληλα, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας καθώς και σε περίπτωση παράβασης άλλης νομικής υποχρέωσης από όπου κι αν πηγάζει η αφενός συμβαλλόμενη μπορεί να στραφεί έναντι του αντισυμβαλλομένου μέρους αξιώνοντας αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που προκαλείται σε αυτήν ή σε συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση ή σε υπάλληλο/ εκπρόσωπο αυτής από πράξη ή παράλειψή του αντισυμβαλλομένου.
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με την εφαρμογή και τον ιστότοπό μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς και αρμόδια είναι τα ελληνικά  δικαστήρια και ειδικότερα τα δικαστήρια της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

 • Σύναψη σύμβασης – Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται διαδικτυακά ή με αντίγραφο σε μορφή pdf και ισχύει ως γνήσια, ισχύουσα και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, που αποδέχονται, αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης άρχεται με την αποστολή email από την αφενός συμβαλλόμενη για την επιβεβαίωση της σύναψής της χωρίς να απαιτείται σφραγίδα ή άλλη σήμανση.

Για κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας αποστέλλεται σχετικό mail προειδοποίησης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία τροποποίησης των ορών στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, το οποίο καλείται να αποδεχτεί τις αλλαγές και με την αποδοχή αυτών θεωρείται ότι αρχίζει η ισχύς της νέας τροποποιηθείσας σύμβασης, άλλως με την πάροδο της προθεσμίας των 15 ημερών. Το αντισυμβαλλόμενο μέρος δικαιούται επιλέξει να λύσει τη σύμβαση πριν από την λήξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την παραλαβή της προειδοποίησης γνωστοποιώντας την πρόθεση του με mail σε εμάς. Η λύση επέρχεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή της προειδοποίησης για την τροποποίηση των όρων από εμάς με την επιφύλαξη  των προβλεπομένων στα πεδία 2.11, 3.10 και 13.4 της παρούσας σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τη λύση της συμβατικής σχέσης.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.